Blog

Intézményvezetői pályázat Faluház és Könyvtár

Pályázati felhívás Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületea muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94.§ (3) bekezdésében, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: Rendelet), továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján pályázatot hirdet a csökmői Faluház és Könyvtár intézményvezető munkakör betöltésére Munkakör megnevezése: Intézményvezető Az intézményvezető a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor. A munkaviszony létesítése 3 (három) hónapos próbaidő kikötésével történik. A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4145 Csökmő, Kossuth utca 121. (Faluház és Könyvtár) Foglalkoztatás…
Read More

Tájékoztatás a 2022. ápr. 03-i országgyűlési választással és népszavazással kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÁS a 2022. április 03-i országgyűlési választással és országos népszavazással kapcsolatban Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy 2022. április 03-án 06.00 órától 19.00 óráig lehet szavazni. Csökmő Nagyközségben 3 szavazókör működik: 001. számú szavazókör Faluház (Kossuth u. 121.) 002. számú szavazókör Általános Iskola (Alkotmány u. 2.) 003. számú szavazókör Kóróssziget (Vadászház) A szavazókörökhöz tartozó utcajegyzéket mellékelten közzétesszük. A szavazáshoz szükséges okmányok: 1.  Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes irat Ez lehet: Magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, vagy ideiglenes személyazonosító igazolvány, vagy vezetői engedély, vagy útlevél, vagy ideiglenes útlevél. ÉS 2. A személyi azonosító (régi nevén személyi szám) igazolására alkalmas irat Ez lehet: A személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímigazolvány hátoldala), vagy hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről VAGY Lakcím igazolására alkalmas irat A veszélyhelyzet idején, azaz a 2020. március…
Read More

Bölcsődei beiratkozás

Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mini Bölcsődébe a jelentkezés folyamatosan történik. Jelentkezni a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjénél lehet (4145 Csökmő, Kossuth u. 134., Tel: 54/443-236).  A jelentkezési lap átvehető az intézményvezetőnél. A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: gyermek lakcímkártyája és együtt élő szülők esetében mindkét szülő lakcímkártyája, vagy egyedülálló szülő esetében az ő lakcímkártyája,gyermek születési anyakönyvi kivonatagyermek társadalombiztosítási azonosítójelét tartalmazó igazolvány másolatamindkét szülőtől a munkáltató igazolása a munkába állás időpontjáról és a munka napi időtartamáról (4, 6, 8 órás munkavégzés)egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és/vagy a gyermekelhelyezést rögzítő gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott gyám-, illetve gondnokkirendelő határozat,egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolásaigazolás a családi pótlék, a GYES, GYED, illetve a GYET, árvaellátás,…
Read More

Óvodai beiratkozás 2022-23-as nevelési évre

Tisztelt Szülők! A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő 8. § (2) bekezdés rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Ez a kötelezettség idén azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. szeptember 1. előtt születtek. A kötelezettség teljesítéséért a szülő felelős, a nem teljesítés szabálysértésnek minősül, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint. Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet az irányadó.Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírása alapján a szülő köteles a…
Read More

Pályázati felhívás civil szervezetek számára

Határidő: 2022. április 19. Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA civil szervezetek támogatására A pályázat célja: Csökmő Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén működő civil szervezetek 2022. évi támogatása. Pályázhatnak: Csökmő Nagyközség közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek. Támogatott célok: egészségmegőrzésgyermek- és ifjúságvédelemhagyományőrzésismeretterjesztésközrend, közbiztonság védelmekulturális tevékenységnevelés, oktatás, képességfejlesztés,tehetséggondozássport, tömegsportszociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése, karitatív tevékenység)természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelemtestvér-településsel kapcsolatos tevékenység Támogatás formája: a civil szervezetek működési támogatásaa civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásaa civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatása Támogatás nyújtásának feltételei: a pályázónak nincs lejárt köztartozásaa pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámoltnincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés       megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárása pályázó rendezvényein Csökmő…
Read More

“Maradj Hajdú-Biharban!”-ösztöndíj pályázat

Frissítés: A pályázat beadási határidejét meghosszabbították 2022. május 3-ig! Maradj Hajdú-Biharban! ösztöndíj - EFOP-1.5.3-16-2017-00023 pályázati felhívásLetöltés NYILATKOZAT Adatkezelési tájékoztató megismeréséről EFOP-1.5.3-16-2017-00023Letöltés NYILATKOZAT egyéb EU-s forrásból való részesülésről EFOP-1.5.3-16-2017-00023Letöltés 1. sz. melléklet Preferált szakma EFOP-1.5.3-16-2017-00023Letöltés 2. sz. melléklet Pályázói adatlap EFOP-1.5.3-16-2017-00023Letöltés 3. sz. melléklet Pontrendszer EFOP-1.5.3-16-2017-00023Letöltés 4. sz. melléklet Adatkezelési tájékoztató ösztöndíj pályázat EFOP-1.5.3-16-2017-00023Letöltés
Read More
Skip to content