Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde

Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde

Székhely:

Cím: 4145 Csökmő, Kossuth utca 134.

Telefon: +36 54 443-236

e-mail: ovi.csokmo@gmail.com

Intézményvezető: Soltész Andrea

Telephelyek:

Mini Bölcsőde

Cím: 4145 Csökmő, József Attila utca 83.

Tagintézmény vezető: Nagy Imre Józsefné

Játéksziget Óvoda Konyhája

Cím: 4145 Csökmő, Kossuth utca 108.

Élelmezésvezető: Csongrádi Norbert

Telefon: +36 20 919 0523

Adatvédelmi tisztviselő szervezet:

WEB BIZTONSÁG INFORMATIKAI KFT.

(Adószám: 24261175-2-04, Cégjegyzékszám: 04-09-012292)

e-mail cím: istvan.varga@webteszt.com

levelezési cím: 1076 Budapest, Szinva u. 8. 1/7.

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT (benyújtási határidő: 2022.05.05.)

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a csökmői Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 2022. július 1. napjától – 2027. június 30. napjáig tartó határozott időre szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Megye, 4145 Csökmő, Kossuth u. 134.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti intézményirányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása:

 • ellátja a székhely intézmény és a hozzá tartozó telephelyek irányítását;
 • irányítja az intézmény szakmai-pedagógiai és gazdasági tevékenységét;
 • irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok (köztük az SNI-s gyermekek) ellátását, végrehajtását;
 • elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (Pl: Pedagógiai Program, egyéb szabályzatok) és gondoskodik azok betartásáról, végrehajtásáról;
 • az intézmény ügyviteli és adminisztratív tevékenységének irányítása;
 • képviseli az intézményt más szervek: a fenntartó, a hatóság és egyéb államigazgatási szervek felé;
 • munkáltatói jogokat gyakorol az intézmény dolgozói felett (munkaköri leírásoknak elkészítése, a betöltetlen álláshelyekre pályázatot ír ki), kivéve státusz létrehozása, illetve megszüntetése;
 • felel az intézmény gazdálkodásáért, a költségvetés által meghatározott kereteken belül önálló tevékenységet folytat;
 • a rendelkezésre álló költségvetés és egyéb bevételek alapján biztosítja az intézmény törvényes működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
 • gondoskodik a munkafegyelem, valamint a munka- tűz- és vagyonvédelmi előírások betartásáról való;
 • továbbképzések szervezése és irányítása;
 • pályázatírás, külső pénzügyi források keresése.

Illetmény juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben meghatározottak, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 6. mellékletben meghatározott szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint
 •  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 •  büntetlen előélet, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

Előnyt jelent:

 • Legalább 5 év vezetői gyakorlat
 • Legalább 5 éves szakmai tapasztalat halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése területén

A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések (vezetési program)
 • iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló okiratok, bizonyítványok másolata,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázat tartalmának megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Tibor polgármester nyújt, a 54/443-600-as vagy a 06-20-439-68-34-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak Csökmő Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4145 Csökmő, Kossuth u. 109. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezető Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde”.
 • Személyesen: Zárt borítékban, Hajdú-Bihar megye, 4145 Csökmő, Kossuth u. 109.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezető Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a benyújtott pályázatokról a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint előírt határidő lejártát követően dönt.

A Képviselő- testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • Közszféra internetes portálja
 • Csökmő Nagyközség Önkormányzat honlapja,
 • Csökmői Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája.

Tisztelt Szülők!

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő 8. § (2) bekezdés rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.

Ez a kötelezettség idén azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. szeptember 1. előtt születtek.

A kötelezettség teljesítéséért a szülő felelős, a nem teljesítés szabálysértésnek minősül, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint. Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet az irányadó.Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírása alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2022. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv, vagyis a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A Csökmői Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai kötelező felvételi körzete: Csökmő nagyközség közigazgatási területe.

A 2022/2023-as nevelési évre történő beiratkozás személyesen lehetséges – az 54-443-236 telefonszámon előzetes időpontegyeztetést követően – az alábbi időpontokban:

Óvodába való beiratkozás időpontja:

2022. május 2. (hétfő)                                                9.00-12.00 óráig

2022. május 3. (kedd)                                              12.00-15.00 óráig

2022. május 4. (szerda)                                            9.00-12.00 óráig

Beiratkozáskor a következő dokumentumokat, okiratokat kérjük benyújtani, illetve bemutatni:

 • Jelentkezési lapot kitöltve
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet, illetve tartózkodási helyét igazoló hatósági igazolványa,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
 • a kötelező védőoltásokat igazoló orvosi igazolást, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolatát;
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
 • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló   vagy  beilleszkedési- tanulási- magatartási zavar megállapításáról
 • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről,
 • 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.
 • A gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetéről szóló határozatot.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntést 2022. május 31. napjáig közli az Óvodavezető.

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat, a csoportba sorolása miatt jelezzék a beiratkozási időszakban.                                

Csökmő, 2022. március 28.                                              Fülöpné dr. Kerti Judit     jegyző 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mini Bölcsődébe a jelentkezés folyamatosan történik.

Jelentkezni a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjénél lehet (4145 Csökmő, Kossuth u. 134., Tel: 54/443-236).  A jelentkezési lap átvehető az intézményvezetőnél.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

 • gyermek lakcímkártyája és együtt élő szülők esetében mindkét szülő lakcímkártyája, vagy egyedülálló szülő esetében az ő lakcímkártyája,
 • gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • gyermek társadalombiztosítási azonosítójelét tartalmazó igazolvány másolata
 • mindkét szülőtől a munkáltató igazolása a munkába állás időpontjáról és a munka napi időtartamáról (4, 6, 8 órás munkavégzés)
 • egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és/vagy a gyermekelhelyezést rögzítő gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott gyám-, illetve gondnokkirendelő határozat,
 • egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása
 • igazolás a családi pótlék, a GYES, GYED, illetve a GYET, árvaellátás, stb. összegéről
 • egyéb rendszeres pénzbeli ellátásról szóló igazolás
 • a gyermek házi gyermekorvosa igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.

Az engedélyezett létszám feltöltését követően bölcsődébe jelentkezett gyermekek várólistára kerülnek, és szabad férőhely keletkezésekor nyernek felvételt.

Bölcsődei ellátásban azok a 3 éven aluli, Csökmő közigazgatási területén élő kisgyermekek részesülhetnek, akiknek szülei munkavégzés, tanulmányok vagy egyéb ok miatt napközbeni gondozásukat nem tudják biztosítani, illetve szociális vagy egyéb indok alapján bölcsődei gondozásuk-nevelésük szükséges.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény kiemeli, az olyan kisgyermekek szociális vagy egyéb ok miatti felvételi lehetőségét, akiknek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés. Előnyt élvez az a gyermek, akire nézve a jegyző, a Gyvt. 68.§. (3) bekezdése alapján, védelembe vételt rendelt el és kötelezte a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását.

A bölcsődei felvételnél előnyt élvez különösen az a kisgyermek,

 • akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy családi állapotú) szülője nevel,
 • akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja,
 • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
 • aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége

A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a szülővel /törvényes képviselővel megállapodást köt az ellátás várható időtartamáról, a fizetendő étkezési térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról, valamint a szolgáltatások formájáról, módjáról.

Csökmő, 2022. március 28.

Fülöpné dr. Kerti Judit

jegyző

Általános közzétételi lista:

Skip to content