2019. február 17.,Donát
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MEGHÍVÓ

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 13-án 16:00 órától tartja képviselő-testületi ülését, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (Csökmő, Kossuth u. 109.)

 

Nyílt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1. Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2. Előterjesztés Csökmő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

3. Előterjesztés Csökmő Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének megtárgyalásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

4.  Előterjesztés a 2019. évi közmunkaprogram elfogadásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

5. Előterjesztés a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

6. Előterjesztés az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

7. Egyebek

                                                                                                                                              

Zárt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1. Szociális ellátás iránti kérelmek elbírálása

Előadó: Nagy Tibor polgármester

 

2. Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csökmő, 2019. február 08.

Tisztelettel:

 

/:Nagy Tibor sk:/

 

polgármester

 


 

TÁJÉKOZTATÁS CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA

 

Tájékoztatjuk a civil szervezetek képviselőit, hogy

 

a 2018. évi önkormányzati támogatással való elszámolás határideje:

 

2019. január 31.

 

Az elszámolás módja:

 

 

A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.

 

A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni.

 

A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy  „……….. Ft ……….. számú szerződés Csökmő Nagyközség Önkormányzatával kötött szerződése terhére elszámolva”, majd el kell látni a civil szervezet képviselőjének aláírásával, dátummal.

A számlákat ezt követően le kell másolni, majd a másolatokra rá kell írni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.”, valamint el kell látni a civil szervezet képviselőjének aláírásával, dátummal.

Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási megállapodásban meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni.

 

Az elszámoláshoz szükséges mellékletek:

Letölthetők:  www.csokmo.hu/dokumentumok oldalról vagy személyesen átvehetők a Csökmői Polgármesteri Hivatal titkárságán

 

•          Útmutató a beszámoló elkészítéséhez

•          Bizonylatösszesítő

 

A beszámolót, bizonylatösszesítőt, és a hitelesített számla-másolatokat postai úton vagy személyesen - ügyfélfogadási időben - lehet benyújtani a megadott határidőig a Csökmői Polgármesteri Hivatalba.

 

Az ellenőrzés módja: A támogatás felhasználását a polgármester a jegyző útján – a bemutatott számlák alapján – a tárgyévet követő év február 20-ig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a polgármester a tárgyévet követő év márciusi rendes ülésén írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

 

Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a támogatott nem a támogatási szerződésben foglalt célnak megfelelően használta fel a kapott támogatást vagy egy részét, a támogatott köteles a polgármester felszólításától számított 8 napon belül az önkormányzat részére egy összegben visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét.

 

Nagy Tibor

polgármester 


Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó kiegészítő szociális célú tűzifa támogatás igényléséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csökmő Nagyközség Önkormányzata a 2017. évi szociális tűzifa pályázatához 85 m3 kiegészítő támogatást kapott. A kiegészítő támogatás igénylésére kérelmet kell benyújtani. A támogatás feltételei azonosak a 2017. évi igénylés feltételeivel. A Képviselő-testület az alábbiakban foglaltak szerint állapította meg a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó kiegészítő tűzifa támogatásra vonatkozó helyi szabályokat:

Kiegészítő tűzifa támogatás nyújtható annak a csökmői lakcímmel rendelkező, a nagyközségben életvitelszerűen élő lakosnak, aki a kérelem benyújtásakor

a)     a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti  

      aa.)  aktívkorúk ellátásában, vagy

 ab.)  időskorúak járadékában vagy

 ac.)  települési támogatásban részesül,

   b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

       törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő

       családban él,

   c) fogyatékossági támogatásban részesül,

   d) három vagy több gyermeket nevel,

   e) rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesül.

 

A kérelmet 2018. november 06. napjától 2018. november 22. napjáig lehet benyújtani a Csökmői Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

A támogatás csak annak a kérelmezőnek nyújtható, aki az általa lakott ingatlan fűtését vegyes tüzeléssel oldja meg.

A tűzifa támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg.

A jogosultság ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

A kiegészítő támogatás és a 2018. évi szociális tűzifa támogatás igényléséhez külön kérelem benyújtása szükséges.

Csökmő, 2018. október 30.

 

                                                                                            Nagy Tibor sk.

                                                                                            polgármester

____________________________________________________________________

 

Tájékoztatás szociális célú tűzifa támogatás igényléséről

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakban foglaltak szerint állapította meg a szociális célú tűzifa 2018. évre vonatkozó helyi szabályait:

Tűzifa támogatás nyújtható annak a csökmői lakcímmel rendelkező, a nagyközségben életvitelszerűen élő lakosnak, aki a kérelem benyújtásakor

a)     a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti  

      aa.)  aktívkorúk ellátásában, vagy

 ab.)  időskorúak járadékában vagy

 ac.)  települési támogatásban részesül,

   b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

       törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő

       családban él,

   c) fogyatékossági támogatásban részesül,

   d) három vagy több gyermeket nevel,

   e) rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesül.

 

A kérelmet 2018. november 06. napjától 2018. november 22. napjáig lehet benyújtani a Csökmői Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

A támogatás csak annak a kérelmezőnek nyújtható, aki az általa lakott ingatlan fűtését vegyes tüzeléssel oldja meg.

A tűzifa támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg.

Csökmő, 2018. október 29.

 

                                                                                          Nagy Tibor sk.

                                                                                            polgármester         

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 20. napján 1600   órától tartja képviselő-testületi ülését, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (Csökmő, Kossuth u. 109.)

 

 

Nyílt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő- testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2./ Előterjesztés Csökmő Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3./ Előterjesztés a Csökmői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző

 

4./ Egyebek

Zárt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1. Bursa Hungarica pályázat iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3. Szociális kérelmek elbírálása

Előadó: Farkasné Szabó Ilona szociális ügyintéző

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csökmő, 2018. november 15.

 

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                             /:Nagy Tibor sk.:/

                                                                                                                polgármester    
 

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Csökmő Nagyközség közigazgatási területén a közvilágítás karbantartási feladatokat a Mezei Vill. Kft. látja el.

 

A közvilágítással kapcsolatos problémák bejelentése egyedi lámpahibák esetén a következő módon lehetséges:

Mezei Vill Kft.

 

Telefonon: 06-54-405-009; 06-80-204-270

Fax: 06-54-500-382

E-mail: mezei-vill@mezei-vill.hu

Felelős személy: Csordás Tamás

 

vagy a Csökmői Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy telefonon (54-443-601).

 

Kérjük, hogy a meghibásodás helyét pontosan jelöljék meg a bejelentésben: utca, házszám, oszlopszám!

A hibabejelentést csak így tudjuk továbbítani a szolgáltatónak.

 

Csoportos hiba/ szakaszhiba esetén (több nem világító lámpatest egymás mellett):

 

az E-ON Zrt hibabejelentőjén a 06/80/210-310-es telefonszámon lehet bejelentést tenni.

 

 

 

Nagy Tibor

polgármester

 

CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

+ 4145 Csökmő, Kossuth út. 109. (: 54/443-601; 7: 54/515-002

E-mail: csokmopm@t-online.hu

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 20. napján 1600   órától tartja képviselő-testületi ülését, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (Csökmő, Kossuth u. 109.)

 

 

Nyílt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő- testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2./ Előterjesztés Csökmő Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3./ Előterjesztés a Csökmői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző

 

4./ Egyebek

 

 

Zárt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1. Bursa Hungarica pályázat iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3. Szociális kérelmek elbírálása

Előadó: Farkasné Szabó Ilona szociális ügyintéző

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csökmő, 2018. november 15.

 

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                             /:Nagy Tibor sk.:/

                                                                                                                polgármester               

TELEPÜLÉSÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK