2018. október 19.,Nándor
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

+ 4145 Csökmő, Kossuth út. 109. (: 54/443-601; 7: 54/515-002

E-mail: csokmopm@t-online.hu


 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. október 25. napján 1400 órától tartja képviselő-testületi ülését, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (Csökmő, Kossuth u. 109.)

Nyílt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő- testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2./ A Csökmői Települési Értéktár Bizottság beszámolója 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Kiss Andrea elnök

 

3./ Civil szervezetek önkétes beszámolói 2017. évi tevékenységükről

Előterjesztők: a civil szervezetek képviselői

 

4./ Előterjesztés a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésének helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

5./ Előterjesztés a 2018. évi szociális tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására

 Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

6./ Egyebek

Zárt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1.       Szociális kérelmek elbírálása

Előadó: Farkasné Szabó Ilona szociális ügyintéző

2.       Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csökmő, 2018. október 15.

 

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                             /:Nagy Tibor sk.:/

 

                                                                                                                polgármester               

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Az Országgyűlés 2017. évben módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, havízjogifennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.

Milyen engedélyt adhat ki a jegyző?

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amelykövetkező feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez. Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség évenkénti vizsgálatának elvégeztetése.

Röviden összefoglalva a fenti feltételeket: a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik. Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

A jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény fogalmát?

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.

Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni? A fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.

A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése esetében is szükséges-e a szakhatóság bevonása? Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.

Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:

Az eljárás kérelemre indul. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat.

Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól: a vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása 2018. december 31-ig.

A kérelmet Csökmői Polgármesteri Hivatal Jegyzője részére kell benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat a BM rendelet szerint.

A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakhatóság bevonása szükséges annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet, de a kérelemtől függően más szakhatóság bevonása is szükséges lehet. Az ügyintézési határidő: 60 nap.

Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény esetén adhat ki a jegyző fennmaradási engedélyt!

A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány elérhető a Csökmői Polgármesteri Hivatal Titkárságán vagy letölthető a www.csokmo.hu honlapról.

A vízgazdálkodási bírság

A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot. A fentiekből is látható, hogy a jogalkotó a kutak engedélyeztetési eljárását tette díjmentessé.

Csökmő, 2018.október 11.   

Fülöpné dr. Kerti Judit s.k.

                                                                                                                                                                                    jegyző 


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019

 

A pályázati kiírás a dokumentumok (letölthető dokumentumok) között található.

 

Pályázati kiírás-A-2019 BURSA 

Pályázati kiírás-B-2019 BURSA

 

 
 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása
8. évfolyamos tanulók számára
az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2018/2019. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.
 
A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a)      tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
b)      az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerint hátrányos helyzetű[1] vagy
bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
bc) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal van elhelyezve, vagy
bd) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslat alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.
A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.
 
A program célja:
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.
 
Az általános iskola által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el.
A tanulók
-         a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2019. január 18-án, illetve pótló válogatási eljárás során 2019. január 25-én) − egy nem szaktárgyi jellegű − felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
-         A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kérik a felvételüket. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelvi és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2019. január 19. 10 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2019. január 24. 14 óra).
 
A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A Programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt.
A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. A programról további információk érhetők el a www.ajtp.hu honlapon.
 
Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság).
 
A pályázatnak tartalmaznia kell
  1. a helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének − lehetőleg anyagi támogatásról is szóló − határozatát (1. sz. melléklet),
  2. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (2. sz. melléklet),
  3. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (3. sz. melléklet),
  4. a tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet),
  5. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,
  6. a tanuló kézzel írott önéletrajzát − 2 példányban,
  7. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (5. sz. melléklet),
  8. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),
  9. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (6. számú melléklet).
 (Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.)
 
A programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.
 
A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2018. december 7-éig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2018. november 16-ától lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a felvételét.
 
A pályázatot legkésőbb 2018. december 11-éig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére.
 
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: " Arany János Tehetséggondozó Program".
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.
 
A pályázat eredményéről 2019. február 8-áig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.
 
A pályázat eredményéről történt értesítés után 2019. február 18-áig a felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni! (A 2019. február 8-áig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is − más tanuló visszalépése esetén − bekerülhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programba.)
 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy az EMMI Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől (beata.spohn@emmi.gov.hu).
 
A program leírása letölthető:
 
 
 
 
A program keretében az alábbi köznevelési intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket:
 
Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium
 
OM azonosító: 032284
2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17.
Tel: 35/300-011
www.balassi-bgy.sulinet.hu
Partnerintézmény: Madách Imre Kollégium
Programfelelős: Pénzes Attila
 
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
 
OM azonosító: 036378
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.
Tel: 74/451-719
 
 
Programfelelős: Gűth Tamás
Budapesti Műszaki SzC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma
OM azonosító: 203058
1097 Budapest, Gyáli út 22.
Tel: 1/280-4500
www.puskas.hu/100
Partnerintézmény: Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium
Programfelelős: Gyarmati Krisztina
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
 
OM azonosító: 031598
3300 Eger, Ifjúság u. 2.
Tel: 36/324-808
 
Programfelelős: Antal Andrea
Eötvös József Gimnázium és Kollégium
 
OM azonosító: 201173
2890 Tata, Tanoda tér 5.
Tel: 34/587-568
 
Programfelelős: Szabó Andrea
Földes Ferenc Gimnázium
 
OM azonosító: 029379
3525 Miskolc, Hősök tere 7.
Tel: 46/508-459
www.ffg.hu
Partnerintézmény: Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézménye
Programfelelős: Kovács Attiláné
Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium
 
OM azonosító: 036725
9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.
Tel: 94/360-131
www.jurisich-koszeg.sulinet.hu

 
Programfelelős: Oroszné Kupi Teréz
 
Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
 
OM azonosító: 034141
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17.
Tel: 82/512-128
www.tancsics.hu
Partnerintézmény: Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium
Programfelelős: Tóthné Berzsán Gabriella
 
Kecskeméti Katona József Gimnázium
 
OM azonosító: 027944
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Tel: 76/481-583
Partnerintézmény: Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium
Programfelelős: Buday Rezső
 
Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
 
OM azonosító: 033648
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel: 45/410-045
www.besi.hu

Programfelelős: Csörszné Tar Enikő
Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
OM azonosító: 028375
5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15.
Tel: 66/515-578
www.gimnazium.mezobereny.hu

Programfelelős: Egeresiné Vas Ildikó
 
Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
 
OM azonosító: 031603
3300 Eger, Rákóczi út 48.
Tel: 36/536-070, 36/325-311
www.nejanet.hu

Programfelelős: Dr. Löveiné Hadnagy Katalin
 
 
Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
 
OM azonosító: 033652
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 29-37.
Tel: 42/315-911
www.zrinyinyh.hu

Programfelelős: Nagy Andrea
 
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
 
OM azonosító: 027397
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel: 72/518-462
www.leoweypecs.hu
Partnerintézmény: Pécsi Kodály Zoltán Kollégium
 
Programfelelős: Béresné Tímár Andrea
 
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium
 
OM azonosító: 030695
9021 Győr, Jókai Mór út 21.
Tel: 96/526-044
 
Programfelelős: Kovács Csaba
Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
 
OM azonosító: 029280
3950 Sárospatak, Arany J. u. 3-7.
Tel: 47/312-140
www.avgsp.hu

Programfelelős: Dusicza Erika
 
Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
 
OM azonosító: 029743
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel:62/548-936
www.radnoti-szeged.sulinet.hu
Partnerintézmény: Szegedi Városi Kollégium
Programfelelős: Dr. Nagy Anett
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
OM azonosító: 030192
8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.
Tel: 22/506-162
www.telekiblanka.hu
Partnerintézmény: Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium
 
Programfelelős: Gajda Péter
 
Tóth Árpád Gimnázium
 
OM azonosító: 031199
4024 Debrecen, Szombathi István u. 12.
Tel: 52/411-225
www.tagdebr.sulinet.hu
Partnerintézmény: Gulyás Pál Kollégium
Programfelelős: Barta Erzsébet
 
Türr István Gimnázium és Kollégium
 
OM azonosító: 037185
8500 Pápa, Fő u. 10.
Tel: 89/324-394
www.turrgimnazium.hu

Programfelelős: Grőber Attila
Varga Katalin Gimnázium
 
OM azonosító: 035990
5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Tel: 56/512-240
www.varga-szolnok.sulinet.hu
Partnerintézmény: Szolnok Városi Kollégium
Programfelelős: dr. Kissné Nagy Éva
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
 
OM azonosító: 037632
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30.
Tel: 92/313-490
Partnerintézmény: Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium
 
Programfelelős: Pethő Attila
 
 
 
 

 [1] Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a)       a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b)      a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.) 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c)       a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

 

csokmo.hu/ Település Arculati Kézikönyv


TÁJÉKOZTATÓ

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS

IGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzatának a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló, többször módosított 17/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete alapján egyszeri iskolakezdési támogatás igényelhető.

 

Az iskolakezdési támogatás összege 4.000.-Ft/fő.

 

Az iskolakezdési támogatást az igényelheti, aki

 

·       Csökmőn bejelentett lakóhellyel-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

 

·       általános iskola-, középiskola-, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója/hallgatója,

 

·       a családjában az egy főre jutó jövedelem, nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át (99.750.-Ft-ot).

 

Az igénylés módja:

Az iskolakezdés támogatást a Polgármesteri Hivatalban átvehető, vagy a honlapról letölthető formanyomtatványon (Kérelem iskolakezdési támogatás iránt) lehet igényelni.

·       Az iskolakezdési támogatás igénybevételének jogosultságát a közép- és felsőoktatásban résztvevőknek iskolalátogatási-, vagy hallgatói jogviszony igazolással kell bizonyítani.

·       A család jövedelméről a kérelmezőnek jövedelemigazolást nem kell csatolni, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia szükséges, hogy az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 350%-át.

 

Az igénylés határideje:

A kérelmet kizárólag 2018. augusztus 21-től szeptember 15-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

A kérelem elbírálása: A kérelmek elbírálása folyamatosan történik.

A támogatások kifizetése:

Az elbírálást követően az önkormányzat folyamatosan, de legkésőbb október 5-ig fizeti ki a támogatásokat.

Csökmő, 2018. augusztus 09.

Nagy Tibor s.k.

 

Polgármester


TÁJÉKOZTATÁS

A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEKRŐL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában (a továbbiakban: Határozat) döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről.

A Határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Csak az kaphat azonban támogatást, aki még nem részesült a téli rezsicsökkentésben, és erről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is tesz. Az igény jogosultságát a katasztrófavédelem ellenőrzi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Határozat értelmében

a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,

b) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,

c) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye. Egy háztartásból csak egy igénybejelentés nyújtható be.

A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő nyilatkozat elérhető a www.csokmo.hu honlapon, vagy a Csökmői Polgármesteri Hivatalban. (4145 Csökmő. Kossuth utca 109.)

Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtásának módja, helye: Az igénybejelentő nyilatkozatokat kitöltve, aláírva személyesen Csökmői Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben lehet benyújtani, illetve postai úton a Csökmői Polgármesteri Hivatal címére megküldeni.

Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtásának határideje:

2018. október 15. (jogvesztő határidő)

Az önkormányzatok összesítik és továbbítják az igénybejelentéseket a Belügyminisztériumnak, majd a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága hajtja végre az ellenőrzést az igénybejelentésekkel kapcsolatban. Ha a vizsgálat eredményeképpen valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez. A Belügyminisztérium az önkormányzatok által végzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik döntés.

Csökmő, 2018. augusztus 09.

Fülöpné dr. Kerti Judit sk.

 

jegyző


  MEGHÍVÓ

 
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 7. napján tartja képviselő-testületi ülését, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja: 1530 órától zárt képviselő-testületi ülés
                                1600 órától nyílt képviselő-testületi ülés
 
Az ülés helye:Községháza tanácskozó terme (Csökmő, Kossuth u. 109.)
 
Zárt ülés napirendi pont javaslatok:
 
1.      Szociális kérelmek elbírálása
Előadó:Farkasné Szabó Ilona szociális ügyintéző
2.      Egyebek
 
Nyílt ülés napirendi pont javaslatok:
 
1./ Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő- testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester
 
2./ Előterjesztés a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő: Soltész Andrea óvodavezető
 
3./ Előterjesztés a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde 2018-2019. évi munkatervének elfogadásáról
Előterjesztő: Soltész Andrea óvodavezető
 
4./ Előterjesztésa települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester
 
5./ Előterjesztés a Csökmői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző
 
6./ Egyebek
 
A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!
 
 
Csökmő, 2018. augusztus 02.
 
                                                                       Tisztelettel:
                                                                                      /:Nagy Tibor sk.:/

                                                                                 polgármester    


 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata

 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csökmő Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Csökmői Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4145 Csökmő, Kossuth utca 109.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli,pénzügyi,gazdálkodási és könyvvezetési feladatok ellátása az ASP önkormányzati gazdálkodási szakrendszerben. Pénzforgalommal kapcsolatos feladatok ellátása: banki átutalások teljesítése, a hozzá kapcsolódó dokumentumok ellenőrzési feladatainak ellátása. Az önkormányzat és költségvetési szerveik gazdálkodásáról szóló beszámolóinak, mérlegeinek elkészítése, gazdasági események kontírozása, főkönyvi könyvelése, kincstári adatszolgáltatások elkészítése, analitikus nyilvántartások vezetése, előirányzatok nyilvántartása, normatíva igénylése, ÁFA bevallások. Közreműködés az önkormányzat költségvetéséről, a működésről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a jogszabályokban meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott éves költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelet elkészítésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi ügyintézői feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium, Mérlegképes könyvelő,

         ASP program ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

         ECDL

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Felsőfokú képesítés, Közgazdász

         Közigazgatási alap vagy szakvizsga

         Közigazgatásban szerzett tapasztalat

         Szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         3 hónapnál nem régebbi teljes hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

         Pályázó részletes szakmai önéletrajza (45/2002.III.20)Korm.rendelet 1. melléklete szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.október.26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöpné dr. Kerti Judit nyújt, a 06/54-443-601 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Csökmő Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4145 Csökmő, Kossuth utca 109. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/981/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

         Elektronikus úton Fülöpné dr. Kerti Judit részére a csokmopm@t-online.hu E-mail címen keresztül

         Személyesen: Fülöpné dr. Kerti Judit, Hajdú-Bihar megye, 4145 Csökmő, Kossuth utca 109. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 29.


 


 

TELEPÜLÉSÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK