Intézményvezetői pályázat Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde

Pályázati felhívás Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetői állásának betöltésére

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a csökmői Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 2022. július 1. napjától – 2027. június 30. napjáig tartó határozott időre szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Megye, 4145 Csökmő, Kossuth u. 134.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti intézményirányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása:

 • ellátja a székhely intézmény és a hozzá tartozó telephelyek irányítását;
 • irányítja az intézmény szakmai-pedagógiai és gazdasági tevékenységét;
 • irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok (köztük az SNI-s gyermekek) ellátását, végrehajtását;
 • elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (Pl: Pedagógiai Program, egyéb szabályzatok) és gondoskodik azok betartásáról, végrehajtásáról;
 • az intézmény ügyviteli és adminisztratív tevékenységének irányítása;
 • képviseli az intézményt más szervek: a fenntartó, a hatóság és egyéb államigazgatási szervek felé;
 • munkáltatói jogokat gyakorol az intézmény dolgozói felett (munkaköri leírásoknak elkészítése, a betöltetlen álláshelyekre pályázatot ír ki), kivéve státusz létrehozása, illetve megszüntetése;
 • felel az intézmény gazdálkodásáért, a költségvetés által meghatározott kereteken belül önálló tevékenységet folytat;
 • a rendelkezésre álló költségvetés és egyéb bevételek alapján biztosítja az intézmény törvényes működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
 • gondoskodik a munkafegyelem, valamint a munka- tűz- és vagyonvédelmi előírások betartásáról való;
 • továbbképzések szervezése és irányítása;
 • pályázatírás, külső pénzügyi források keresése.

Illetmény juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben meghatározottak, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 6. mellékletben meghatározott szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint
 •  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 •  büntetlen előélet, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

Előnyt jelent:

 • Legalább 5 év vezetői gyakorlat
 • Legalább 5 éves szakmai tapasztalat halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése területén

A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések (vezetési program)
 • iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló okiratok, bizonyítványok másolata,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázat tartalmának megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Tibor polgármester nyújt, a 54/443-600-as vagy a 06-20-439-68-34-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak Csökmő Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4145 Csökmő, Kossuth u. 109. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezető Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde”.
 • Személyesen: Zárt borítékban, Hajdú-Bihar megye, 4145 Csökmő, Kossuth u. 109.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezető Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a benyújtott pályázatokról a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint előírt határidő lejártát követően dönt.

A Képviselő- testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • Közszféra internetes portálja
 • Csökmő Nagyközség Önkormányzat honlapja,
 • Csökmői Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája.

Skip to content