Bölcsődei beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mini Bölcsődébe a jelentkezés folyamatosan történik.

Jelentkezni a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjénél lehet (4145 Csökmő, Kossuth u. 134., Tel: 54/443-236).  A jelentkezési lap átvehető az intézményvezetőnél.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

 • gyermek lakcímkártyája és együtt élő szülők esetében mindkét szülő lakcímkártyája, vagy egyedülálló szülő esetében az ő lakcímkártyája,
 • gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • gyermek társadalombiztosítási azonosítójelét tartalmazó igazolvány másolata
 • mindkét szülőtől a munkáltató igazolása a munkába állás időpontjáról és a munka napi időtartamáról (4, 6, 8 órás munkavégzés)
 • egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és/vagy a gyermekelhelyezést rögzítő gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott gyám-, illetve gondnokkirendelő határozat,
 • egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása
 • igazolás a családi pótlék, a GYES, GYED, illetve a GYET, árvaellátás, stb. összegéről
 • egyéb rendszeres pénzbeli ellátásról szóló igazolás
 • a gyermek házi gyermekorvosa igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.

Az engedélyezett létszám feltöltését követően bölcsődébe jelentkezett gyermekek várólistára kerülnek, és szabad férőhely keletkezésekor nyernek felvételt.

Bölcsődei ellátásban azok a 3 éven aluli, Csökmő közigazgatási területén élő kisgyermekek részesülhetnek, akiknek szülei munkavégzés, tanulmányok vagy egyéb ok miatt napközbeni gondozásukat nem tudják biztosítani, illetve szociális vagy egyéb indok alapján bölcsődei gondozásuk-nevelésük szükséges.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény kiemeli, az olyan kisgyermekek szociális vagy egyéb ok miatti felvételi lehetőségét, akiknek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés. Előnyt élvez az a gyermek, akire nézve a jegyző, a Gyvt. 68.§. (3) bekezdése alapján, védelembe vételt rendelt el és kötelezte a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását.

A bölcsődei felvételnél előnyt élvez különösen az a kisgyermek,

 • akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy családi állapotú) szülője nevel,
 • akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja,
 • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
 • aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége

A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a szülővel /törvényes képviselővel megállapodást köt az ellátás várható időtartamáról, a fizetendő étkezési térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról, valamint a szolgáltatások formájáról, módjáról.

Csökmő, 2022. március 28.

Fülöpné dr. Kerti Judit

jegyző

Skip to content